Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De gemeenteraadsverkiezingen 2018 komen eraan. Komende woensdag 21 maart kunnen mensen weer naar de stembus. De vraag is hoeveel de gemeenteraadsverkiezingen gaan oplossen gezien de ontwikkelingen in parlementaire politiek van het afgelopen jaar. Toch willen we een beetje aandacht besteden aan de komende gemeenteraadsverkiezingen voor iedereen die naar de stembus zal gaan. Vluchtelingenkinderen verdienen het dat iedereen zoveel mogelijk doet om hun situatie te verbeteren.

Landelijke verkiezingen 2017

Vorig jaar hebben de landelijke verkiezingen plaatsgevonden. Wij hebben toen een overzicht gemaakt van hoe partijen zich in de vier jaar daarvoor hebben opgesteld tegenover vluchtelingenkinderen. Dit hebben we voor de gemeenteraadsverkiezingen niet gedaan – met name omdat we daar niet de capaciteit voor hebben.

De landelijke verkiezingen in 2017 waren een grote teleurstelling voor velen die de rechten van vluchtelingen belangrijk vinden. Een coalitie van VVD, CDA, D66 en de Christen Unie. Geen versoepeld Kinderpardon en een kabinet dat een harde lijn voert tegen alle vluchtelingen. Zelfs de Christen Unie die zich in de vier jaar voorafgaand aan de verkiezingen hard heeft gemaakt voor een verruiming van het Kinderpardon is mee gegaan in een regeerakkoord dat een nóg hardere lijn trekt tegen vluchtelingen. Alle vluchtelingen die niet ‘meewerken’ aan hun eigen deportatie krijgen geen opvang en ondersteuning meer. Dit is extra schrijnend voor kinderen en families die ‘niet meewerken’ omdat ze niet op het vliegtuig stappen. Krijgen zij dan geen opvang meer? Dat is in strijd met het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en de Rechten van het Kind. De Nederlandse overheid is al eerder door de Europese Unie op de vingers getikt omtrent de opvang van vluchteling kinderen en gezinnen. De overheid moet opvang bieden aan kinderen en gezinnen, omdat het actief dakloos maken van kinderen inhumaan is en in strijd met de internationale rechten van het kind. Stoere taal dus. Maar met nare gevolgen: geen versoepeld Kinderpardon en nog strengere regels.

Gemeenteraad 2018

Er is wel een kleine hoop. Al 25 gemeenten hebben de afgelopen tijd een motie aangenomen om 400 kinderen die op dit moment in aanmerking komen voor het Kinderpardon een verblijfsvergunning te geven. Het is natuurlijk de hoop dat de minister en staatssecretaris uiteindelijk zullen zwichten voor de druk van onderop om deze 400 kinderen een verblijfsvergunning te geven. Dat lost het grotere probleem echter nog niet op: alle andere kinderen en families die in Nederland verblijven maar op dit moment nog niet in aanmerking komen voor het Kinderpardon. Het gaat daarbij om kinderen die nog geen 5 jaar in Nederland zijn of die uit angst zijn ondergedoken om te voorkomen dat ze worden gedeporteerd. Deze kinderen hebben evenveel recht op een verblijfsvergunning als de 400 kinderen die wél in aanmerking komen voor het Kinderpardon.

Wij geven geen stemadvies voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hoewel we het goed vinden dat 25 gemeenten 400 kinderen een verblijfsvergunning willen geven – we gunnen het hen van harte!! – geloven we niet dat de verkiezingen het huidige probleem gaan oplossen. Mocht je gaan stemmen is ons advies om goed het partijprogramma door te lezen en op te zoeken hoe de partij de afgelopen jaren heeft gestemd omtrent vluchtelingen. Dit kan je vinden op de website van de gemeenteraad van jouw gemeente.

Voor Amsterdammers

Per toeval is ons een document in handen gekomen met een overzicht van de partijprogramma’s van grotere partijen in Amsterdam. Dit wilden we de Amsterdamse stemmer niet ontnemen. Dit overzicht is gemaakt door de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam.

Overzicht belangrijke thema’s asielzoekers en migranten in de Amsterdamse partijprogramma’s

 

partij

BedBadBrood  /

WIjZijnHier

Opleiden & werkenongedocumenteer-den Kenmerkende passage in programma Statushouders in Amsterdam Inburgering en taalles

 

BIJ1 BBB+Begeleiding, 24uurs opvang Inburgering is een recht; los van verblijfsstatus.

Werk mogelijk maken

In NL geboren kinderen niet terugsturen; ouders blijven bij kinderen Statushouders zelfde rechten als Nederlanders Privatisering van taalles en inburgering terug-draaien; goedkoop aan-bieden en kwaliteits-controle door gemeente
CDA (niets over BBB)

Kraakpand na melding direct ontruimen

Wie onvoldoende  Nederlands leert wordt gekort op uitkering

 

Inburgeringscursus is verantwoordelijkheid van nieuwkomer zelf
CU BBB+Begeleiding.

Dagopvang door maatschappelijke organisaties.

Model Vluchtmaat is goed voorbeeld

Door (vrijwilligers)werk, cursussen en trainingen werken aan zelfstandigheid, hier of elders

 

‘Essentieel is stimuleren van zelfredzaamheid en zelfregie van vluchtelingen en ongedocumenteerden’ Kleinschalige gespreide huisvesting, evt. in kantoorpanden.

Gemeente moedigt bedrijfsleven aan statushouders in dienst te nemen

Beleidsplan voor snelle inburgering & integratie van nieuwkomers, i.s.m. maatschappelijke  organisaties
D 66 BBB+Begeleiding ‘De straat is voor niemand een oplossing’ Werk is beste integrator Inburgering van asiel-zoekers vanaf dag 1, met hulp van vrijwilligers-organisaties; maatwerk
DENK WijZIjnHier krijgt vaste verblijf-plaats; evt. naturalisatie Opleidingen en leerstages om aan toekomst te bouwen Generaal pardon voor uitgeprocedeerden. Internationale verdragen zijn leidend. Voldoende woonruimte voor asielzoekers en statushouders Betere taalcursussen voor statushouders; geen tegenprestatie voor uitkering verplicht, om te focussen op inburgering
FvD (niets over BBB)

Kraakpanden direct ontruimen

‘Geen nieuwe asielzoekers in de stad; Amsterdam heeft nu al onvoldoende woningen’ Andere groepen krijgen voorrang bij sociale huurwoningen
Groen Links BBB+Begeleiding

24 uurs opvang of leefgeld (plek in eigen netwerk).

BBB uitbreiden.

Gemeente faciliteert gebruik  van leegstaand vastgoed voor wonen als in Vluchtmaat

Recht op studie en werk, bv in de vorm van een tijdelijke werkvergunning

 

Amsterdams Stoutfonds betaalt evt. boetes voor werkverschaffers

‘Mensen die vluchten voor oorlog, geweld, vervolging, honger of armoede, zijn altijd welkom in Amsterdam.’

 

Pleidooivoor generaal pardon voor langdurig ongedocumenteerden met arbeidsverleden

Gemeente moet regie nemen ipv rijk qua taalles en inburgering; beide aan asielzoekers vanaf dag 1 gratis aanbieden, plus opleiding, werk of zinvolle dagbesteding.

 

 

Toeleiden naar werk: prioriteit en maatwerk.

Speciale opleidingen i.s.m. ROC’s en werkgevers.

Piraten-partij Ieder mens heeft recht op vrije verplaatsing en onderdak, op voedsel en kleding, op werk en zorg Vluchtelingen én ongedocumenteerden kunnen vanaf dag 1 aan het werk.

Gemeente poogt ook ongedocumenteerden staatsburger te maken.

Eenmalig ‘generaal par-don’ voor de ongedocu-menteerden  in Amster-dam. Niet langer mee-doenmet het Neder-landse asielbeleid dat de Universele verklaring van de Rechten van de Mens schendt. Gemeente bevordert huizenbouw en taalles voor alle nieuwe Amsterdammers. Een ‘stadspaspoort’ geeft stemrecht aan allen.
partij BedBadBrood /

WijZijnHier

Opleiden & werken ongedocumenteer-den Kenmerkende passage in programma Statushouders in Amsterdam Inburgering en taalles
PvdA BBB

met geestelijke begeleiding en

medische zorg

‘We dringen bij het Rijk aan op een structurele oplossing en werken niet mee als we door de humanitaire ondergrens zakken.’ z.s.m. huis in gewone buurt, evt. in complex met studenten Gemeente stimuleert (vrijwilligers)werk en helpt bij taalles en inburgering
PvdD BBB indien nodig uitbreiden Gemeente werkt niet mee aan uitzetten van kinderen die hier geworteld zijn Kleinschalige gespreide opvang; hulp voor snelle integratie Gemeente ondersteunt inburgering en taalles
SP BBB+Begeleiding (plek om aan op-lossing te werken) Kraakpanden niet zomaar ontruimen ‘Zolang het Rijk geen fatsoenlijke opvang verzorgt’ Hulp bij vinden van huis, baan op niveau, snelle integratie Inburgeringscursus en taalles niet overlaten aan de markt; taalles gratis, gemeente controleert kwaliteit
VVD (niets over BBB)

Kraakpand na aangifte direct ontruimen