Gemeenten moeten ongedocumenteerden melden bij Rijksoverheid

Voorgesteld 30 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het – onverlet de persoonlijke verantwoordelijkheid van de vreemdeling – primair aan de rijksoverheid is om zoveel mogelijk te voorkomen dat vreemdelingen zonder verblijfsrecht op straat rondzwerven;

verzoekt de regering, er in het bestuurlijk overleg naar te streven dat gemeenten die geconfronteerd worden met vreemdelingen zonder verblijfsrecht in alle gevallen direct de rijksoverheid informeren, waarbij het Rijk zich in deze situaties verplicht om informatie te verschaffen over het asiel- en terugkeerdossier en over de vraag welke maatregelen of voorzieningen nodig zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

den Van der Staaij

Van Haersma Buma

Stemuitslag

Motie aangenomen

30042015gemeentenmoetenongedocumenteerdenmelden-stemuitslag