Meer informatie omtrent afwijzingsgronden Kinderpardon

Voorgesteld 28 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat wij elk kind recht willen doen met een kinderpardon,

overwegende dat er twijfel bestaat over de wijze waarop het meewerkcriterium wordt toegepast,

overwegende dat het buitenschuldcriterium bepaalt dat gezinnen waarvan het herkomstland niet meewerkt aan terugkeer en zodoende het proces frustreert, deze gezinnen om die reden zouden moeten blijven wanneer zij al het redelijke hebben gedaan voor terugkeer,

constaterende dat het vooralsnog onduidelijk is hoeveel gezinnen en kinderen die zijn afgewezen in het kader van de Regeling langdurig verblijvende kinderen, een beroep hebben gedaan op het buitenschuldcriterium,

overwegende dat bovenstaande informatie over afwijzingsgronden en het buitenschuldcriterium wenselijk zou zijn om een volledig beeld te krijgen van de uitvoeringspraktijk,

verzoekt de regering, informatie te verstrekken over de uitvoering, het totaalbeeld van de afwijzingsgronden en toekenning van het buitenschuldcriterium in relatie tot de Regeling langdurig verblijvende kinderen, ten einde de toepassing van het meewerkcriterium – indien blijkt dat door de uitwerking hiervan kinderen ten onrechte verblijf wordt onthouden – te versoepelen

verzoekt de regering, in tussentijd bovenstaande en rechtvaardige toepassing in ogenschouw te nemen, bij het behandelen van ieder dossier en verzoekt de regering deze informatie zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor het eind van het reces naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken

Stemuitslag

Motie verworpen

28062016meerinformatieuitvoeringkinderpardon-stemuitslag

Uitleg

Voorzitter. Vandaag stemmen we wederom over een aantal moties over het kinderpardon. Deze regeling kent zeer strenge criteria. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om eraan te voldoen. Dat blijkt ook heel duidelijk uit de cijfers. 92% van de aanvragen is tot nu toe afgewezen. Deze kinderen wordt bijvoorbeeld verweten dat ze buiten beeld van de overheid zijn geweest, terwijl ze wel naar school gingen en bekend waren bij de gemeente. Hun wordt ook verweten dat ze onvoldoende hebben meegewerkt aan het vertrek uit Nederland, terwijl de ambassade van het land van herkomst juist niet heeft meegewerkt.

De Partij van de Arbeid heeft publiekelijk gezegd dat deze criteria versoepeld dienen te worden. In de motie waarover vandaag wordt gestemd, wordt echter alleen gevraagd om meer informatie. Aan informatie is juist geen gebrek. Het afwijzingspercentage van 92 spreekt ook boekdelen. In de tussentijd worden de kinderen over wie het gaat gewoon uitgezet. Voor ons is het onverteerbaar. We staan gezamenlijk voor een beter kinderpardon en tot onze spijt draagt deze motie van de Partij van de Arbeid daar vooralsnog niet aan bij. Daarom zullen ChristenUnie, GroenLinks, D66 en de SP tegen de gewijzigde motie-Kuiken op stuk nr. 2207 stemmen.

verworpen

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter. Dankzij het kinderpardon kregen inmiddels 1.600 kinderen en hun familieleden een verblijfsvergunning. Daar ben ik trots op, maar we zijn natuurlijk nog niet klaar. Elke dag strijden we weer voor een eerlijke en rechtvaardige uitvoering van het kinderpardon en het meewerkcriterium. Ik had daar vandaag graag een stap in willen zetten, maar om onbegrijpelijke redenen heeft de oppositie daartegen gestemd. Dat is ook de reden dat we die stap vandaag dus niet kunnen zetten. Om die stap te kunnen zetten, hadden we alles boven tafel moeten halen om helder te krijgen waar het nu misgaat. Dat blijf ik doen. Maar om meteen door te stomen door het hele meewerkcriterium af te schaffen, waarmee je eigenlijk identiteitsfraude en paspoortfraude beloont, is niet eerlijk. Daarmee maak je kinderen ook een speelbal in de asielprocedure. Die weg zou je niet moeten bewandelen.

(Afkeurende geluiden)

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Onze strijd is nog niet klaar. We blijven gezamenlijk strijden voor een rechtvaardige en eerlijke uitvoering van het kinderpardon. Wordt vervolgd!