Ontzeggen opvangvoorziening schrappen als straf in COA locatie

Voorgesteld 6 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het COA een Reglement Onthouding Verstrekkingen (ROV) kent op basis waarvan maatregelen kunnen worden opgelegd aan bewoners van COA-locaties om de veiligheid, beheersbaarheid en leefbaarheid te borgen, en dat een van die maatregelen is dat opvangvoorzieningen, al dan niet tijdelijk, kunnen worden ontzegd;

constaterende dat het COA in 2015 243 maal de opvang heeft ontzegd en dat deze mensen niet altijd een alternatieve slaapplek hebben kunnen vinden, waardoor zij de nacht op straat moesten doorbrengen;

overwegende dat het recht op onderdak een van de fundamentele rechten van de mens is en dat dit aan niemand als ordemaatregel zonder tussenkomst van een rechter zou mogen worden opgelegd;

overwegende dat op straat slapende COA-bewoners onwenselijk zijn voor het desbetreffende individu, de buurt van de betreffende COA-locatie en de samenleving als geheel, en dat zij daarmee ook ondermijnend zijn voor het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen;

verzoekt de regering, het ontzeggen van de opvangvoorziening als mogelijke maatregel uit het ROV te schrappen en te garanderen dat bewoners van COA-locaties niet tegen hun wil op straat komen te staan;

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Stemuitslag

Motie verworpen

28062016herbeoordelenkinderpardon-stemuitslag