Vermiste minderjarige vluchtelingen behandelen als Nederlandse kinderen

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er vorig jaar 110 alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn verdwenen uit de opvang, waarvan 10 kinderen uit de beschermde opvang en dat de verantwoordelijke diensten veelal niet weten of deze kinderen gevaar lopen;

overwegende dat de overheid een bijzondere verplichting heeft om alleenstaande minderjarige vreemdelingen te beschermen op grond van artikel 20 van het Kinderrechtenverdrag, terwijl de artikelen 34 en 36 bovendien de overheid de verplichting opleggen om kinderen te beschermen tegen elke vorm van exploitatie of seksueel misbruik;

verzoekt de regering, deze verdwenen kinderen op gelijke voet te behandelen als Nederlandse vermiste kinderen en tevens te komen met een actieplan om deze verdwijningen tegen te gaan, en de Kamer hierover voor de aankomende begrotingsbehandeling te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Stemuitslag

Motie verworpen

02072016verminsteminderjarigevluchtelingen-stemuitslag