Verruimen buitenschuld beleid

Voorgesteld 22 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het buitenschuldbeleid een dode letter is geworden en weer een rechtvaardig instrument dient te worden;

verzoekt de regering, het buitenschuldbeleid te verruimen door een verblijfsvergunning wegens het buitenschuldcriterium af te geven aan vreemdelingen die redelijkerwijs kunnen aantonen dat zij zich tot de diplomatieke vertegenwoordigingen van de landen van herkomst hebben gewend en dat terugkeer naar die landen ook niet door tussenkomst van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Internationale Organisatie voor Migratie te realiseren is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Voordewind

Schouw

Stemuitslag

Motie verworpen

29102012overgangsregelingkinderpardonzonder-stemuitslag